Стратегически документи

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

С Решение на 44-то Народно събрание от 17 декември 2020 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 2 от 8 януари 2021 г.
 
Оперативен план за изпъл­нение на Стратегията за развитие на висшето образование в Ре­публика България за периода 2021 - 2030 г. е приет с Протокол № 51 от заседание на Министерския съвет на 6 октомври 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение на Народното събрание от 17.12.2020 г.