Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Ковачевци 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Ковачевци  (ПИРО) е стратегически документ, който обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по -висок жизнен стандарт на хората в община Ковачевци и устойчиво развитие на територията.

Основна цел на ПИРО на община Ковачевци е да се анализират възможностите, потенциалите и ресурсите на общината и тяхното ефективно използване при съчетаване на финансова подкрепа от фондовете на Европейския съюз  с такива от държавата, бизнеса и местната власт.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 200 на Общинския съвет от 22.06.2021 г.