Стратегически документи

План за действие за огра­ничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма

План за действие за огра­ничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 672 на Министерския съвет от 17.09.2021 г.