Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Грамада 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) е основен документ за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на местно ниво в периода 2021–2027 г., определящ средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общинската територия и връзките ѝ с други общини.

ПИРО е разработен за срок от 7 години и обхваща периода 2021-2027 г. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на съответния регион за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план (ОУП) на общината.

 Разработването на ПИРО се извършва за цялата територия на общината, като могат да се определят т.нар. зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 140 на Общинския съвет от 13.08.2021 г.