Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Вълчи Дол 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на Община Вълчи дол (ПИРО Вълчи дол) за периода 2021 – 2027 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закон за регионалното развитие, като част от система документи за стратегическо планиране развитието на европейско, държавно, регионално и общинско ниво.

Документът е съобразен с новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и по отношение на системата от документи за  стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие в съответствие с изпълняваната Пътна карта за нов подход в политиката за регионално развитие.

Планът има средносрочен характер  и отразява визията за развитието и облика на Община Вълчи дол за следващия седемгодишен период. Определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и общия устройствен план на общината.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 485 на Общинския съвет от 27.04.2021 г.