Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Тервел 2021-2027г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Тервел (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на град Тервел и всички населени места в общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на Община Тервел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 11-134 на Общинския съвет от 28.10.2021 г.