Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Исперих 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Исперих за периода 2021-2027 г. интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, за да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината.
 
          Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Исперих е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО Исперих е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район от ниво 2 и действащите устройствени планове.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 259 на Общинския съвет от 28.09.2021 г.