Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г.

План за интегрирано развитие на Община Криводол (ПИРО) осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Изготвеният проект на Плана за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г., обхваща следните части:

Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Криводол

Част II. Цели и приоритети за развитие на община Криводол за периода 2021–2027

Част III. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност

Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини

Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие

Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО

Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР – по преценка на кмета на общината


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 239 на Общинския съвет от 30.07.2021 г.