Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Годеч 2021 – 2027 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 13, ал. 4, и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Общински съвет Годеч  с Решение № 71 по Протокол № 7 от заседание проведено на 29.07.2021 г. прие План за интегрирано развитие на Община Годеч  /ПИРО/  2021 – 2027 г. 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 71 на Общинския съвет от 29.07.2021 г.