Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Трявна 2021–2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Трявна за периода 2021–2027 г. [ПИРО] е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за община Трявна.

[ПИРО] е изготвен във връзка с разпоредбите на чл. 8 и чл.13 на Закона за регионалното развитие [ЗРР (13.03.2020)], както и на Глава първа, Раздел трети и Глава четвърта на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие [ППЗРР].

При изготвянето на ПИРО са следвани изискванията на Утвърдените през март 2020 г. от министъра на благоустройството и регионалното развитие Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Времевият хоризонт на ПИРО е седем годишен – от 2021 до 2027 г., като съвпада с периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на регионалното развитие.

Планът за интегрирано развитие на община Трявна за периода 2021–2027 г. е изготвен в съответствие с изводите на изготвения анализ на социално-икономическото развитие на общината. Стратегическата част на плана е съобразена с предвижданията на съответните документи от по-висок порядък от системата за стратегическо планиране на регионалното развитие:

•             Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен централен регион за планиране от ниво 2;

•             Актуализацията на Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г.

Планът отчита и целите и приоритетите на Националната програма за развитие „България 2030”, както и предвижданията на Общия устройствен план на община Трявна до 2035 г., приет през 2019 г. В процеса на разработване са отчетени и изводите и препоръките от изготвената последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на община Трявна 2014 - 2020 г., както и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване. Специфичен фокус е поставен върху възможностите за осъществяване на интегрирани териториални инвестиции и партньорство със съседните общини и заинтересовани страни с оглед оптимално използване на наличните ресурси за постигане целите на развитието.

При разработването на плана са отчетени нормативната и институционална среда за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка.

Планът за интегрирано развитие на община Трявна за периода 2021–2027 г. включва:

•             анализ на икономическото и социалното развитие на община Трявна;

•             приоритети и цели за развитие на община Трявна за периода 2021–2027 г.;

•             програма за реализация на плана, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;

•             индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;

•             рамка за наблюдението, оценката и актуализацията на плана, ведно с индикаторите за наблюдението и оценката на плана;

•             действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.

Планът за интегрирано развитие на община Трявна за периода 2021–2027 г. е интегриран документ, който отчита предвижданията на останалите секторни документи, действащи на общинско ниво, предвижда взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (селско стопанство, индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, здравни и социални услуги, туризъм и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията. При необходимост документът може да бъде актуализиран съгласно разпоредбите на ЗРР.

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 50 на Общинския съвет от 25.03.2021 г.