Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Стралджа 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Стралджа интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, за да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за со-циалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината.
 
Планът  за интегрирано развитие е част от системата от стратегически документи, интегриращи регионалното и пространственото развитие и служат за определяне на проблемите, нуждите и потенциалите за развитие на общините и териториите им, които се взимат предвид при разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на проекти и финансови инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. 
 
Планът за интегрирано развитие на община Стралджа  е средносрочен програмен документ, който се разработва за срок от 7 години /2021-2027г./ и може да бъде актуализиран периодично, в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 260 на Общинския съвет от 30.06.2021 г.