Стратегически документи

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Настоящата Стратегия по заетостта 2021 – 2030 г. е четвърта поред и обхваща най-дълъг период (10 години) и най-много поставени приоритети и задачи. Отчита постигнатото в изпълнението на Актуализираната стратегия по заетостта 2013 – 2020 г., както и  макроикономическото и демографското развитие на страната в последните осем години. Действията и приоритетите са съобразени и с прогнозите за развитието на пазара на труда за периода 2021 – 2030 г.
 
Стратегията набелязва дългосрочни действия (до 2030 г.), с които да се отговори на ангажиментите на страната в областта на заетостта, произтичащи от необходимостта от изпълнение на Плана за действие на Европейския стълб за социалните права, за насочване на усилията на всички заинтересовани страни на пазара на труда към намаляване на равнището на безработица, повишаване на икономическата активност на населението и нарастване на трудовия потенциал на работната сила в страната. Действията и задачите са планирани с оглед процесите на глобализация и застаряване на населението.
 
Изпълнението на целите е обвързано и ще бъде подкрепено от Националната програма за реформи, програмите по Споразумението за партньорство и Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата стратегия по заетостта е в съответствие и с Националната програма за развитие – България 2030.
 
Дейностите за постигане целите на Стратегията са разделени в единадесет групи и посредством изпълнението им се очаква постигане на заложените цели. С актуализация на Стратегията коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 г., който следва да бъде достигнат през 2030 г., е увеличен на 79% (при първоначално определена цел от 78.2%). По-високата цел е в съответствие с изискванията на Европейската комисия за формулиране на по-амбициозни национални цели. В сравнение с 2019 г. коефициентът на заетост се очаква да нарасне с 4 процентни пункта (п. п.), а коефициентът на безработица (15 – 74 г.) да намалее с 0.2 п. п. спрямо 2019 г. и през 2030 г. да бъде 4%. Процесът на изпълнение ще се проследява чрез система от индикатори за мониторинг, по списък с показатели, приложен към Стратегията.
 
Стратегията ще се изпълнява до 2030 г. чрез ежегодните национални планове за действие по заетостта, в които се включва и финансирането на политиките.
 

Стратегията е изменена с Решение № 368 на Министерския съвет от 2 юни 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 515 на Министерския съвет от 15.07.2021 г.