Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Провадия 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на община Провадия 2021-2027 г. (ПИРО) е главен стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточния регион за планиране. Документът е разработен съгласно Закона за регионалното развитие и обхваща 7-годишен период, като осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

            Визията за развитие, определена в ПИРО е: „Община Провадия – добро място за живеене с насочен местен потенциал за развитие на конкурентоспособна икономика, осигуряване на заетост, съхранена културна идентичност, чиста и благоустроена среда с грижа за хората“.

            Дефинирани са следните стратегически цели:

Стратегическа цел 1 Стимулиране на икономиката в община Провадия чрез развитие на конкурентен местен потенциал и използване на местните ресурси;

Стратегическа цел 2 Социално развитие, насочено към съхранение и подобряване на човешкия капитал;

Стратегическа цел 3 Подобряване на жизнената среда и балансирано развитие на територията;

Стратегическа цел 4 Електронно управление и подобряване на административното обслужване.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 19-338 на Общинския съвет от 30.03.2021 г.