Стратегически документи

Национални програми за развитие на образованието - 2021 г.

През 2021 г. Министерския съвет прие следните национални програми за развитие на образованието:

 

С Решение № 184 на Министерския съвет от 05 март 2021 г., на основание чл. 91в, ал. 2 от Закона за висшето образование и чл. 286, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Национална прогрма „Дигитална квалификация“

 

С Решение № 188 на Министерския съвет от 05 март 2021 г., наоснование чл. 286, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с т. 12 от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.:

а) Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;
б) Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2;
в) Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3;
г) Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ съгласно приложение № 4;
д) Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5;
е) Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 6;
ж) Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение 
№ 7;
з) Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 8; 
и) Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 9;
к) Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 10;
л) Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11;
м) Национална програма „Бизнесът преподава“ съгласно приложение № 12;
н) Национална програма „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ съгласно приложение № 13;
о) Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14;
п) Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ съгласно приложение № 15;
р) Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ съгласно приложение № 16.
 

С Решение № 237 на Министерския съвет от 19 март 2021 г., на основание чл. 91в, ал. 2 от Закона за висшето образование:

Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“

 

С Решение № 257 на Министерския съвет от 25 март 2021 г., на основание чл. 286, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с т. 12 от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.:

а) Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 1;
б) Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 2;
в) Национална програма „Професионално образование и обучение“ съгласно приложение № 3;
г) Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 4;
д) Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 5;
е) Национална програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ съгласно приложение № 6.
 
С Решение № 453 на Министерския съвет от 17 юни 2021 г., на основание чл. 286, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование:
Национална програма „Отново заедно”


Документът е валиден до края на : 2021 г.
Документът е приет с Решение № 184, 188, 237, 257 на от 05.03.2021 г.