Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Сливен за периода 2021-2027 г.

Основният документ, дефиниращ стратегическата рамка за развитие на община Сливен в периода 2021-2027, съгласно последните промени от м. март 2020 г. на Закона за Регионално развитие (ЗРР), е План за интегрирано развитие на община (ПИРО). Планът отчита новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т. ч. и предложенията за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 
 
ПИРО на община Сливен (Плана) за периода 2021-2027 година, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗРР, определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини, в съответствие с Регионалния план за развитие на Югоизточен район и Общия устройствен план на общината. 
 
ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината, вкл. на приоритетни територии – зони на въздействие. 
 
При разработване на стратегическия документ е осигурено съответствие с целите на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 и допринася към цел на политиката 5 “Европа по-близо до гражданите” чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи”. ПИРО на община Сливен е съобразен с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както и с релевантни цели и приоритети на развитието на България като Стратегия 2030, секторни стратегии, Споразумение за партньорство 2021-2027, Оперативните програми за програмен период 2021-2027, Национален план за възстановяване и устойчивост, както и със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи за местно самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър на територията на общината. 
 
Планът е разработен при активно консултиране с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, чрез провеждане на представяния, фокус групи и набор от обсъждания.
 
При разработването на ПИРО е съобразена възможността за  участието на общината в проекти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
 
Със Заповед № РД15-2305 от 05.08.2020 г. Кметът на Община Сливен възложи на Директори на Дирекции, началници на отдели и ръководителите на структурни звена в общината да оказват съдействие и предоставят поисканата им информация и данни при изготвяне на настоящия стратегически документ.
 
Съгласно параграф 12 от ППЗРР Планът за интегрирано развитие на община за периода 2021 - 2027 г. се обсъжда и приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок до 3 месеца от началото на периода на неговото действие.
 
Одобреният План за интегрирано развитие на община Сливен се представя за информация пред съответния Регионален съвет за развитие в срок до три месеца от неговото приемане от съответния общински съвет.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 574 на Общинския съвет от 22.04.2021 г.