Стратегически документи

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2021 - 2024 г.

Разработването и изпълнението на националната програма е съобразено със следните стратегически принципи:
1. Наличие на политическа воля, лидерство и отговорност на правителството, че здравето и благоденствието на хората в България са основна предпоставка за осигуряване на устойчивост на националния отговор и практическо реализиране на тази програма.
2. Консенсус между органите на държавната и местната власт, политическите сили, бизнес средите, гражданските и неправителствените организации за значението на РМШ за съдбата на нацията, както и неотложността на мерките в тази област.
3. Ангажиране в пряко участие на органите на изпълнителната и местната власт, здравни и лечебни заведения, национални и местни средства за осведомяване, неправителствени организации.
4. Осигуряване на универсален достъп до първична профилактика на лицата от основната целева група.
5. Разработване, планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на дейностите за постигане на стратегическата цел на програмата, въз основа на научни доказателства за тяхната ефективност.
6. Широка информираност на обществото и на целевите групи и осигуряване на фокусно обучение по оперативните цели на програмата.
7. Планиране, приоритизиране и оптимизиране на дейностите по програмата в условията на ограничени ресурси.
8. Осигуряване на адекватно по размер, предвидимо и устойчиво във времето финансиране за постигане на стратегическата цел на програмата.
 
Архив:

 


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 183 на Министерския съвет от 05.03.2021 г.