Стратегически документи

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България 2021 - 2025 г.

В България над 20 години не бе провеждано национално епидемиологично проучване за установяване състоянието на оралното здраве на децата и учениците до 18 годишна възраст.
 
Обосновката на проекта на НППОЗД 2021 – 2025 се базира на статистически достоверни епидемиологични данни и направен ситуационен анализ на оралното здраве на децата в нашата страна през 2011 г. Настоящото изследване и анализ са актуални към момента, защото предвиденото ново епидемиологично изследване за 2020 г. бе отложено, предвид пандемията от COVID 19.
 
Посочената обосновка важи и за всички проучвания и анализи, цитирани в проекта на Програмата.
 
Архив:

 


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 182 на Министерския съвет от 05.03.2021 г.