Стратегически документи

Стратегия за дейността на Българската банка за развитие 2021 - 2023 г.

Стратегия за дейността на „Българска банка за развитие“ АД е за периода от  2021 г. до 2023 г., като очертава и стратегически инициативи за по-дългосрочен период. Документът се основава на оценка на националните приоритети, на целите за развитие на сектора на МСП, на реалните възможности за изпълнение на правителствени мандати и целеви програми, както и на ръст на дейността на Групата в условията на пост-COVID19 пандемия.

 

Стратегията и дейността на банковата група през следващите 3 години ще се опира на три основни стълба:
Устойчиво икономическо развитие с намаляване на въглеродния отпечатък и негативните ефекти върху околната среда, и увеличаване степента на кръговост и ефективност в използването на ресурсите;
Дигитална трансформация и технологично екипиране на българския бизнес за повишаване на продуктивността, ефективността и конкурентоспособността, и за насърчаване на прехода към Индустрия 4.0;
Разширяване на експортния потенциал чрез ускорена и устойчива интеграция в европейските вериги на стойност и доставки — подпомагане на свързаността и катализиране на инвестиции в модерна и “смарт” инфраструктура за бизнеса.


Документът е валиден до края на : 2023 г.
Документът е приет с Решение № 349 на Министерския съвет от 15.04.2021 г.