Стратегически документи

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 - 2030 г.

Настоящата Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве е разработена в изпълнение на Цел 22 Подобряване на майчиното и детско здравеопазване от Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017 - 2021 г. За изпълнението на Цел 22 са предвидени Мярка 90: Актуализиране на Националната програма за подобряване на детското и майчино здравеопазване (НППМДЗ) и Мярка 91: Развитие на интегрирани здравно-социални услуги за деца и финализиране на процеса на деинституционализация на деца до 3 години чрез закриване на всички домове за медико-социални грижи за деца. 

 

Планът за действие за периода 2021-2023 г. е приет с Решение № 333 на Министерския съвет от 9 април 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 333 на Министерския съвет от 09.04.2021 г.