Стратегически документи

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032

Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032 (Програма 2032) е разработена в съответствие с чл. 16, т. 6, 7 и 7а и чл. 22, ал. 2, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Тя осигурява приемственост и надгражда започналия с приетата от Народното събрание през 2015 г. Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 процес на модернизация, превъоръжаване и изграждане на адекватни на предизвикателствата на стратегическата среда отбранителни способности.
 
С Програма 2032 се задават параметрите за развитие и основните насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили за дванадесетгодишен период, като се ангажират политическите, икономическите, технологичните, информационните, военните и гражданските ресурси на страната. Отчетени са и процесите 


Документът е валиден до края на : 2032 г.
Документът е приет с Решение № 86 на Министерския съвет от 01.02.2021 г.