Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Бойница 2021-2027 г.

Съгласно чл.13, ал.1 от Закона за регионалното развитие, Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Бойница определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападния регион от ниво 2 и действащият Общ устройствен план на общината. 
 
ПИРО е разработен за срок от 7 години и обхваща периода 2021-2027 г. Планът осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. ПИРО, като стратегически документ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.
 
ПИРО Бойница е изработен за цялата територия на общината, като са определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 29 на Общинския съвет от 26.04.2021 г.