Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Завет 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Завет /ПИРО/  е разработен в съответствие с изискванията на чл.13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), обнародван ДВ бр.21/31.03.2020 г. и Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. от 25 март 2020 г. Планът за интегрирано развитие на Община Завет е средносрочен стратегически планов документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и тематична рамка на развитието на Общината в годините на новия програмен период 2021-2027.

 

Планът за интегрирано развитие на Община Завет е разработен и в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за периода 2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно и регионално ниво на стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. Предложените целенасочени действия са насочени към увеличаване на конкурентните предимства на Общината и догонване или изравняване на средните показатели както за региона, така и тези на национално ниво, преодоляване на различията в социалната, икономическа и техническата инфраструктура, преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие.

 

Планът за интегрирано развитие на Община Завет определя следните стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за развитие на района: Приоритет 1: Ускоряване на растежа на местната икономиката Основен фокус на политиката за развитие на Община Завет следва да бъде засилването на конкурентоспособността на регионално и национално равнище, за да се поддържа силен икономически растеж и нарастване на благосъстоянието. Ключовите действия в този контекст са подкрепа за нови инвестиции с повишена ефективност, установяване на иновационен подход във всички сектори на икономиката, подобряване на инвестиционната среда и привличане на стратегически инвеститори, адаптиране на националната и регионална политика към нуждите и специфичните регионални условия за МСП и създаването на мрежи и инфраструктури, базирани на интелигентни технологии.

 

Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал Залагането на формулирания приоритет в областта на развитието на човешкия ресурс се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми в демографското и социалното развитие, които поставят Община Завет в неблагоприятна позиция в сравнение с останалите общини и района в страната. Освен преодоляване на отбелязаните негативни процеси и характеристики на демографския потенциал, Общината следва да отговори на предизвикателствата на новото развитие, което изисква изпълнението на амбициозни задачи за подобряване на качествата на човешкия капитал, за да може Общината да се развива успешно в условията на силна регионална конкуренция в национален и международен план и да запази своите човешки ресурси с необходимия здравен и социален статус.

 

Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата.

Постигането на териториално устойчив растеж в района и намаляване на различията между районите в страната до голяма степен е свързано със степента на развитие на комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигитална инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на специфичните потенциали на районите и увеличаване на конкурентните им предимства. Те ще подсилят свързаността между градските и селските райони, ще подпомогнат интегрираното и устойчиво развитие на териториите, ще укрепят полицентричната мрежа от селища в района и ще създадат предпоставки за по-ефективно вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 123 на Общинския съвет от 26.11.2020 г.