Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Смядово 2021-2027 г.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Смядово (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината, както и връзките с другите общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Смядово. 
ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.
Основната цел на ПИРО Смядово е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 167 на Общинския съвет от 25.03.2021 г.