Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021-2027 г. е разработен в съответствие с приложимите разпоредби на ЗРР и ППЗРР, както и в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 326 на Общинския съвет от 08.04.2021 г.