Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Лясковец за периода 2021 – 2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Лясковец 2021 – 2027 г. (ПИРО), е главен стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. Съгласно закона, Планът обхваща 7 (седем) годишен период и осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
 
Визията на ПИРО на Лясковец за периода 2021-2027 г. е „Община Лясковец – спокойно и сигурно място за работа, развитие и инвестиции, осигуряваща добро качество на живот и възможности за личностна реализация“.
 
Две стратегически цели са насочени към постигане на визията, а именно:
Стратегическа цел 1: „Осигурена качествена, спокойна и безопасна среда, насърчаваща инициативността и социалната свързаност на местната общност“
Стратегическа цел 2: Създадени условия за растеж и развитие на бизнеса и личността
Дефинираните цели на Плана си взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергичен ефект в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие, икономика, екология и социално развитие, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на община Лясковец.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 239 на Общинския съвет от 25.03.2021 г.