Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Иваново 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Иваново е стратегически средносрочен документ, който има за цел постигането на устойчиво социално-икономическо развитие на местния потенциал и сравнителни предимства на природния, материалния и социалния капитал на територията. За целта ПИТ предлага устойчиви решения за обвързване в едно цяло какво на усилията на местната администрация, така и тези на местната общност в техния общ стремеж за постигане на устойчиво социално-икономическо добруване на населението при спазване на ограничителните условия за опазване и поддържане на природната среда в Община Иваново. В Плана са обособени три основни приоритета, в изпълнение на всеки от които са формулирани специфични цели, мерки и дейности. Приоритетите са насочени към постигане на главната стратегическа цел – устойчиво и балансирано подобряване на местната икономика и качество на живот чрез интегрирано развитие на инфраструктурата и средата за бизнес със съседни общини, подобряване капацитета на социалния капитал за местно развитие и подкрепа на социалната интеграция и културата.
 
Към ПИР на Община Иваново за периода 2021-2027 г. е включена програма за реализация, разработена на база прилагането на интегриран подход, в която е представен пакет от мерки и проектни идеи, насочени към постигане на целите и приоритетите за развитие на общината. В програмата са посочени времеви график за реализация, източници на финансиране и административни структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, както и индикатори аз цялостно изпълнение на програмата. В нея са предложени и пакети от мерки, включващи конкретни дейности за ограничаване изменението на климата, адаптиране към климатичните проблеми и намаляване риска от бедствия, опазване и възстановяване на въздуха, водите, почвите, управление на отпадъците, повишаване на информираността на населението и др.
 
Едновременно с разработването на ПИР на Община Иваново е извършена преценка относно необходимостта от извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда, която е обективирана в Решение № РУ-5-ЕО/2021 г. на Директора на РИОСВ-Русе. 
 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 262 на Общинския съвет от 25.03.2021 г.