Стратегически документи

План за интегрирано развитие на Община Елхово за периода 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на Община Елхово е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за ефективно управление на общината за периода 2021-2027 г., и съвместява в рамките на един документ елементите на общинският план за развитие (ОПР) и интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.
(ПИРО) е разработен, като стратегически документ и обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.
При разработването на документа са включени всички необходими елементи и е спазена структурата, съгласно специфичните изисквания за разработване му дадени в Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
Планът за интегрирано развитие на община Елхово е отворен планов документ. Законовите процедури предвиждат регулярно провеждане на процедури по неговото изпълнение и актуализация

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 143/15/6 на от 25.02.2021 г.