Стратегически документи

Национална стратегия за хората с увреждания 2021 - 2030 г.

Националната стратегия за хората с увреждания 2021-2030 г. е стратегически документ, чието изпълнение ще допринесе за създаването на по-добри условия и възможности на хората с увреждания да упражняват правата си и да участват в отделните сфери на обществения живот, равноправно с останалите български граждани.

 

План за действие за периода 2021 - 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021 - 2030 г. е приет с Решение № 741 на Министерския съвет от 28 окомври 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 957 на Министерския съвет от 23.12.2020 г.