Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Сухиндол 2021-2027

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Сухиндол (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на град Сухиндол и селата Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци и Красно градище. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 121 на Общинския съвет от 30.11.2020 г.