Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Стражица за периода 2021 – 2027 г.

Планът за интегрирано развитие на община Стражица за периода 2021 г. - 2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват за плана включва цялата територия на общината - землищата на град Стражица и всичките 21 села. 

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община стражица 2021 - 2027 г. е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 181 на Общинския съвет от 30.11.2020 г.