Стратегически документи

Национална програма за развитие „България 2030”

Националната програма за развитие „България 2030" е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения. Документът определя три стратегически цели, за чието изпълнение групира правителствените намерения в пет области (оси) на развитие и издига 13
национални приоритета.
 
Връзки към обществените консултации, проведени по отделните 13 приоритета:
Приоритет № 1: Образование и умения
Приоритет № 2: Наука и научна инфраструктура
Приоритет № 5: Чист въздух и биоразнообразие
Приоритет № 6: Устойчиво селско стопанство
Приоритет № 8: Цифрова свързаност
Приоритет № 11: Социално включване
Приоритет № 13: Култура, наследство и туризъм
 
----
Планът за действие за периода 2022-2024 г. е приет с Решение № 671 на Министерския съвет от 15 септември 2022 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 67.25 на Министерския съвет от 02.12.2020 г.