Стратегически документи

План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз

Планът за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз е приет с Решение № 611 на Министерския съвет от 27 август 2018 г.

----

Решение № 611 на Министерския съвет от 27 август 2018 г. за приемане на План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз е изменено с Решение № 926 от 20 декември 2018 г.

----

Отчет по Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, и за одобряване проект на Последващи ангажименти на България по отношение на Валутния механизъм II е одобрен с Протокол № 40 от заседание на Министерския съвет на 1 юли 2020 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 611 на Министерския съвет от 27.08.2018 г.