Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Пордим за периода 2021-2027г.

На основание чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава през м. Март 2020 год. „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.“. Целта на указанията е да се определи унифицирана процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на плановете за интегрирано развитие на община. С оглед на Пътната карта за нов подход в политиката за регионално развитие, в документа са взети под внимание новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и приетите предложения за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.

 

Плановете за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. е принципно нов планов документ, който съвместява в елементите на общинските планове за развитие (ОПР) интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.

 

В областта на целите и обхвата на ПИРО е определено, че като част от системата от стратегически документи документа следва да интегрира регионалното и пространственото развитие и да служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на ЕС. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Разработеният документ за община ПОРДИМ следва указанията на МРРБ.

 

Целта на разработването и приемането на интегрирания план е постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на населените места, усвояване на техните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси. Чрез този стратегически документ следва да се създадат необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на територията на община Пордим като център с регионално значение, повишаване качеството на живот на местната общност, подобряване условията за бизнес и повишаване на инвестиционната атрактивност на територията на общината в срок до 2027 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 158 на Общинския съвет от 29.10.2020 г.