Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Суворово 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Суворово 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Целта на Междинния доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Суворово 2007-2013 г. е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Плана.

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Суворово за периода 2007-2013 г., приета с Решение №12-169 на Общинския съвет от 19.12.2014 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.