Стратегически документи

Стратегия за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г.

Стратегията за развитието на пенитенциарната система в Република България за периода до 2025 г., Планът за изпълнениято и Финансовият план са приети с Решение № 799 на Министерския съвет от 27 декември 2019 г.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 799 на Министерския съвет от 27.12.2019 г.