Стратегически документи

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024 г.)

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024г. е разработена въз основа на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, сключено между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на управлението на качеството на атмосферния въздух.

Програмата има за цел да подпомогне общините в прилагането на мерки за постигане на устойчиво съответствие по показателя фини прахови частици. Документът не води до изземване от страна на държавата на компетенции и задължения на местните власти за осигуряване на чистотата на атмосферния въздух, а предлага прилагането на политики и мерки на национално ниво, които общинските власти не са в състояние да приложат самостоятелно.

Националната програма включва мерки, насочени към секторите, за които е установено, че имат основен принос за замърсяване с фини прахови частици – битово отопление и транспорт. Изпълнението на мерките следва да доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух и да допринесе за постигане на определените от законодателството норми в общините с наднормено замърсяване.

Отчетът за 2019 – 2022 г. за изпълнението на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г. е приет с Протокол № 12 от заседанието на Министерския съвет на 15.03.2023 г. 
 

 


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 334 на Министерския съвет от 07.06.2019 г.

Отчет за 2019 – 2022 г. за изпълнението на НППКАВ 2018-2024 г.