Стратегически документи

Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027)

Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018 г.-2027 г.) е приета от Координационния съвет по концесиите на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите (ЗК) на заседание на съвета, проведено на 19 юни 2018 г. На заседанието, проведено на 20 юни 2018 г., Министерският съвет одобри така приетата стратегия на основание чл. 37, т. 1 от ЗК.

 

Националната стратегия за развитие на концесиите съдържа общите и специфичните цели и основните приоритети за възлагане на концесиите в страната.
 

Стратегията е основа за разработване на плана за действие за държавните концесии и на плановете за действие за общинските концесии, срокът за одобряване на които от Министерския съвет, съответно от общинските съвети, е до 3 месеца от одобряването на стратегията.

------

Актуализираният План за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 г. е приет с Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 10 март 2020 г.

------

Актуализираният План за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 г. е приет с Протокол № 11 от заседанието на Министерския съвет на 13 май 2020 г.

------

Актуализираният План за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 г. е приет с Протокол № 54 от заседанието на Министерския съвет на 16 септември 2020 г.

------

Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 - 2027 г. е приет с Протокол № 12 от заседанието на Министерския съвет на 17 февруари 2021 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Протокол № 24.42 на Министерския съвет от 20.06.2018 г.