Стратегически документи

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Устойчивото нарастване на продължителността на живота, в съчетание с трайните тенденции на намаляване на раждаемостта изисква въвеждането на икономически, институционални, административни, бюджетни и финансови промени, без които се очаква да бъде нарушена сплотеността в обществото, солидарността между поколенията и да възникват нови, трудно разрешими проблеми за бъдещите поколения.

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора следва да отговори на предизвикателствата пред застаряващото население и да подпомогне формирането на политики, предприемането на мерки и програмирането в социалната област.

 

С приемането на стратегията се отменя Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.), приета с решението по т. 2 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет на 20 юни 2012 г.

--------

Планът за 2019-2020 г. за изпъл­нението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) е приет с Решение № 779 на Министерския съвет от 20 декември 2019 г.

--------

Планът за 2021-2022 г. за изпъл­нението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) е приет с Решение № 368 на Министерския съвет от 21 април 2021 г.

--------

Планът за 2023-2024 г. за изпъл­нението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) е приет с Решение № 894 на Министерския съвет от 15 декември 2023 г.

--------

Отчет за 2019 - 2020 г. за изпъл­нение на Националната стратегия за активен живот на възрас­тните хора в България (2019 - 2030 г.) е приет с Протокол № 54 на Министерския съвет от 27 октомври 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 142 на Министерския съвет от 15.03.2019 г.