Стратегически документи

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г.

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. е изготвена на основание чл. 72 от Закона за публичните финанси и в съответствие със сроковете и изискванията за първия етап от бюджетната процедура за 2019 г., която беше одобрена с РМС № 51 от 2018 г. 
Бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, правителствените фискални цели и политики за прогнозния период, както и тавани на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и/или на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.
Настоящата средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. съдържа изискваната съгласно Закона за публичните финанси съпоставка на макроикономическата прогноза на Министерството на финансите с тази на ЕК. Включена е и съпоставка на прогнозата на Министерството на финансите с прогнозата на ЕК по отношение на показателите на сектор „Държавно управление“.
 

Промените в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., одобрена с Решение № 768 на Министерския съвет от 2018 г. са приети с Решение № 928 на Министерския съвет от 20 декември 2018 г.

 

 


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Решение № 264 на Министерския съвет от 19.04.2018 г.