Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ветрино 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Ветрино за периода до 2013 г. е документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на общината и е приет от Общинския съвет с Решение № 179 от 26.08.2005 година.

Междинна оценка на Общинския план за развитие е изготвена със съдействието на ръководството на Община Ветрино и експерти от общинската администрация.

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Ветрино за периода 2007-2013 г., приета с Решение №661 на Общинския съвет от 18.12.2014 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ветрино 2007-2013 г. за 2010 г., приет с Решение №719 на Общинския съвет от 17.05.2011 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Ветрино 2007-2013 г. за 2011-2012, приет с Решение №317 на Общинския съвет от 21.03.2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.