Стратегически документи

Национален план за противодействие на тероризма

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен терористичен акт.

Предмет на плана са и дейностите на компетентните институции при различните нива на заплаха и степени на готовност.

Задачите и отговорностите на компетентните институции по противодействие на тероризма и овладяване на последствията от терористични актове произтичат от Закона за противодействие на тероризма (ЗПТ), нормативните документи, уреждащи тяхната дейност и взаимодействието им с други държавни и недържавни субекти. Министерствата, ведомствата и органите на местната власт изпълняват задачите си съгласно своите планове за действие, заповедите и разпорежданията на съответните ръководители.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 669 на Министерския съвет от 02.11.2017 г.