Стратегически документи

Програма за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017- 2021 г. е съставена в изпълнение на подписаното Коалиционно споразумение между Политическа партия ГЕРБ и Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО и е съобразена с приоритетите за управление към него. 

Коалиционното споразумение е сключено в сложна и пълна със заплахи международна обстановка, която поставя договарящите се страни пред изискването за изключителна и повишена отговорност при коалиционното управление на страната. Споразумението се основава на убедеността на страните за неотклонно развитие на България като модерна европейска държава. Държава, в която се съблюдава върховенството на закона, с институции, работещи прозрачно и в интерес на гражданите, създавайки условия за достоен живот, развитие на всеки гражданин, свобода и просперитет. Споразумението отчита необходимостта България да бъде пълноценен партньор на европейските институции при вземане на решения, като отстоява националния си интерес. 

Програмата за управление на правителството съдържа цели и мерки, чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията. В настоящата програма са включени и мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и развитието на електронното управление.

Мерките от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г., предложени от първостепенните разпоредители с бюджет, ще бъдат изпълнявани в рамките на утвърдените им бюджети за съответните години.

 

Отчетът за изпълнение на дейностите по мерките за преодоляване на демографската криза в Република България към 31 декември 2017 г. от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 - 2021 г. е приет с Решение №76 на Министерския съвет от 8 февруари 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2021 г.
Документът е приет с Решение № 447 на Министерския съвет от 09.08.2017 г.