Стратегически документи

Актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България определя целите и съответните мерки и действия от страна на държавата за развитие на научните изследвания в периода 2017–2030 г. Тя е едно от необходимите условия, за постигане на целите, залегнали в Споразумението за партньорство на Република България с ЕК през програмния период 2014–2020 г.  и е обвързана с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020г. Стратегията е съобразена и с редица национални и европейски документи.

Оперативният план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 е приет с Решение № 640 на Министерския съвет от 5 септември 2018 г.

 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 282 на Министерския съвет от 19.05.2017 г.