Стратегически документи

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Видин (2017-2019 г.)

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Видин (2017-2019 г.) е разработена като секторна политика в сферата на образованието във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Стратегическият документ е разработен въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на област Видин, приет от съответния общински съвет. Стратегията включва описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

В разработването на стратегията са участвали представители на общините на територията на област Видин, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, на регионална дирекция за социално подпомагане и неправителствени организации, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие.

Документът е разработен за периода 2017-2019 и утвърден от Областен управител на област Видин след съгласуване с Регионалното управление на образованието – Видин и Областния съвет за развитие на област Видин.“


Документът е валиден до края на : 2019 г.
Документът е приет с Заповед на Областния управител от 20.04.2017 г.