Стратегически документи

Национална програма за полярни изследвания 2017-2021 г.

Дългосрочната цел на програмата е придобиването на нови знания за състава, структурата, функционирането и глобалното значение на Арктика и Антарктика и прилежащите им Северноледовит и Южен океан чрез провеждане на интегрирани, мултидисциплинарни фундаментални и приложни изследвания и мониторинг.

Конкретните цели на Програмата са:

- да очертае основните научни области и направления за фундаментални и приложни изследвания в полярните региони, съобразени със съвременните тенденции за развитие на науката, залегнали в стратегическите планове на Научния комитет за антарктически изследвания (SCAR) 2016-2022 г., на Европейския полярен борд (EPB) 2016-2025 г. и в научния доклад на ЮНЕСКО стратегия до 2030 г.;

- да повиши капацитета и компетенцията на българските научни институции на национално ниво като стимулира интеграцията и мултидисциплинарния подход за решаване на научни задачи в глобален контекст;

- да стимулира оригинални научни идеи, използване и развитие на съвременни технологии;

- да спомага за утвърждаване авторитета на българските учени в европейски и международен план, да повиши националния капацитет за експертиза по въпросите на полярните региони


Документът е валиден до края на : 2021 г.
Документът е приет с Решение № 718 на Министерския съвет от 29.08.2016 г.