Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Свищов (2014-2020)

Общинският план за развитие на Община Свищов е документ за стратегическо планиране, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на територията на общината. Като планов документ от последно йерархично ниво, Общинския план за развитие осъществява връзката между стратегическите планови документи на национално, регионално и областно ниво - Национална стратегия за регионално развитие, Регионален план за развитие на Северен централен район, Областната стратегия за развитие на Област Велико Търново.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 941 на Общинския съвет от 26.06.2014 г.