Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Ветрино 2014-2020 г.

Документът е съобразен с нормативната и институционална среда за неговото прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка. Използването на интегрирания подход за планиране наложи целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията на Общината.

Последващата оценка на Общински план за развитие на община Ветрино за периода 2014-2020 г. е приета с Рещшение № 377 по Протокол № 30 от 21.12.2021 г. на Общински съвет Ветрино.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 453 на Общинския съвет от 27.09.2013 г.