Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 година

Общинският план за развитие 2014 - 2020г. на Община Варна (ОПР) е главен стратегически документ, който предначертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината в рамките на следващия седемгодишен период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на Община Варна, определен от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Общинският план на Варна е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на Област Варна и действащите устройствени планове.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 23 на Общинския съвет от 18.09.2013 г.