Стратегически документи

Национална стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020”

Национална стратегия за кибер сигурност изразява колективния ангажимент и отговорност на всички заинтересовани страни и волята на ръководството на Република България да осигури модерна рамка и стабилна среда за развитие на националната система за кибер сигурност и постигане на отворено, безопасно и сигурно киберпространство. Визията за постигане на „Кибер устойчива България 2020“ очертава етапите на развитие за израстване от базова информационна сигурност и кибер хигиена до зряло информационно общество, способно да устои на кибер и хибридни заплахи във всички сфери. Република България ще бъде надежден и устойчив партньор и участник в общите мрежи и системи и колективната сигурност с евро-атлантическите ни партньори, с иновативно и изпреварващо технологично развитие, съответно на приоритетите за развитие на икономиката и обществото, и с капацитет и способности да участва в предотвратяването и преодоляването на еволюиращите кибер заплахи и кризи.

Стратегията набелязва цели и мерки за развитие в девет ключови области:

1. Установяване и развитие на националната система за кибер сигурност и устойчивост

2. Мрежовата и информационна сигурност – фундамент на кибер устойчивостта

3. Защита и устойчивост на дигитално зависимите критични инфраструктури

4. Подобряване на взаимодействието и споделянето на информация между държава, бизнес и общество

5. Развитие и подобряване на регулаторната рамка

6. Засилване на противодействието на кибер престъпността

7. Кибер отбрана и защита на националната сигурност

8. Повишаване на осведомеността, знанията и компетентностите и развитие на стимулираща среда за изследвания и иновации в областта на кибер сигурността

9. Международно взаимодействие - кибер дипломация и оперативно взаимодействие

Изпълнението на целите и набелязаните мерки ще бъдат развити в План с пътна карта съобразно набелязаните фази за развитие. 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 583 на Министерския съвет от 18.07.2016 г.