Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Дългопол 2014-2020 г.

Хоризонтът на Общинския план за развитие е 7-годишен и съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие на област Варна, Регионалния план за развитие на Североизточния район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове. Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 58 на Общинския съвет от 01.08.2014 г.